خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

یادگیری زبان انگلیسی شماره 1

  از امروز بنا دارم در دسته بندی وبلاگ، دسته زبان رو اضافه کنم. زبان آموزی به شکل جدی رو خودم تازه شروع کردم . در این پست، یک فایل پی دی اف انگلیسی و یک فایل ترجمه فارسی می گذارم. فایل صوتی انگلیسی را هم به لهجه بریتیش و هم آمریکن می گذارم. برای اینکه جملاتی که در متن یکپارچه قرار دارد آهسته و جدا یاد گرفته شود فایل صوتی تک تک جملات را هم سوای از فایل یکپارچه در این پست می گذارم. ترجمه فارسی هم که در فایل پی دی اف هست کار یادگیری را آسان می کند.

  فایل پی دی اف انگلیسی

  فایل پی دی اف فارسی

  با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/b8bwppoqp5mluvb/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88_%D8%AC%D9%88.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی متن یکپارچه با لهجه امریکن

  فایل های صوتی تک تک جملات با لهجه امریکن

  با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/gov8aes0vqygaaa/New1_0001.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله اول

  با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/5tp88esx6asi79b/New1_0002.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله دوم

  با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/zssgu2rl77689l3/New1_0003.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله سوم

  با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/53knb8uebf52hou/New1_0004.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله چهارم

  با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/mxy5g33svxbp37j/New1_0005.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله پنجم

  با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/znxq3nxi2ar1g2h/New1_0006.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله ششم

  با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/ujjff13oakd0d66/New1_0007.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله هفتم

  با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/243qxa6zf6n7sfj/New1_0008.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله هشتم

  با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/vo6xulc56c3jwf3/New1_0009.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله نهم

  با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/2geg7g7mpiwucba/New1_0010.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله دهم

  با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/5dj3ftffmvh2nt7/New1_0011.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله یازدهم

  با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/501uhk1n6nvvvyd/New1_0012.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله دوازدهم

  با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/3w78abthn2br36k/New1_0013.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله سیزدهم

  با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/fb6xum8292dx58x/New1_0014.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله چهاردهم

  با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/4i0p77444x5gvx8/New1_0015.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله پانزدهم

  با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/r8yzdxs60cgbnf8/New1_0016.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله شانزدهم

  با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/46968w3th9t04hr/New1_0017.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله هفدهم

  با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/hmatjc9ccd2xdb1/New1_0018.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله هجدهم

  با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/43v2pfd9tcepi02/New1_0019.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله نوزدهم

  با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/1khy0d60qr7f34u/New1_0020.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله بیستم

  و یکم با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/c9f0v8nmkh3praz/New1_0021.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله بیست و یکم

  و دوم با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/100r7ndhu4c7uf0/New1_0022.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله بیست و دوم

  و سوم با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/a46cw60y9val56l/New1_0023.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله بیست و سوم

  و چهارم با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/zioa9vj0he799ij/New1_0024.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله بیست و چهارم

  و پنجم با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/v2andds5jhthcok/New1_0025.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله بیست و پنجم

  و ششم با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/9xmssj79q99l96d/New1_0026.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله بیست و ششم

  و هفتم با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/2odygmhoxmidfmz/New1_0027.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله بیست و هفتم

  و هشتم با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/d4mdgcecib1lynm/New1_0028.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله بیست و هشتم

  و نهم با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/zoy7l944qyb0peo/New1_0029.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله بیست و نهم

  با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/7zu7rgq5o7da9s6/New1_0030.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله سی ام

  و یکم با لهجه امریکن" href="http://www.mediafire.com/file/4unfr2r4t4mwide/New1_0031.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله سی و یکم

  فایل صوتی متن یکپارچه با لهجه بریتیش

  فایل های صوتی تک تک جملات با لهجه بریتیش            

  با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/avn23c8b8j26unn/New1_0001.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله اول

  با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/bar472hq6uf56kl/New1_0002.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله دوم

  با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/94w4cpz2co9grp8/New1_0003.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله سوم

  با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/rscoe6vw2ql9kpo/New1_0004.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله چهارم

  با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/fz0qn74il838x7r/New1_0005.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله پنجم

  با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/bwc68mslu75dmls/New1_0006.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله ششم

  با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/4r4m7rzhq6dfi1f/New1_0007.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله هفتم

  با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/hyij9d9qzm9i8xi/New1_0008.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله هشتم

  با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/9uphp1tdqqqetb6/New1_0009.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله نهم

  با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/920xo5065yrl22z/New1_0010.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله دهم

  با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/tw4fja28a6h2iah/New1_0011.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله یازدهم

  با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/k41ol8tfxfkz0u1/New1_0012.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله دوازدهم

  با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/5oyivbo0o015670/New1_0013.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله سیزدهم

  با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/0oyeskw1gciuiv1/New1_0014.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله چهاردهم

  با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/cnal5xb3de48cmr/New1_0015.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله پانزدهم

  با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/jnq614de396ej76/New1_0016.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله شانزدهم

  با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/ctoyk4u9u9l7f41/New1_0017.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله هفدهم

  با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/46hchhc96cc5tiq/New1_0018.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله هجدهم

  با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/obpp6d2ozr4fwd4/New1_0019.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله نوزدهم

  با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/nno3nh44yr3a4b3/New1_0020.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله بیستم

  و یکم با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/ob2992ta9laeair/New1_0021.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله بیست و یکم

  و دوم با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/ylmtz6xb45wdyyf/New1_0022.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله بیست و دوم

  و سوم با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/6u1rgbwo77k1o5i/New1_0023.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله بیست و سوم

  و چهارم با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/v711bema31dwveh/New1_0024.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله بیست و چهارم

  و پنجم با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/v05gto0fy2q8280/New1_0025.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله بیست و پنجم

  و ششم با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/mu6kzmhrhukiqhu/New1_0026.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله بیست و ششم

  و هفتم با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/ky3be12l2hubnuu/New1_0027.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله بیست و هفتم

  و هشتم با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/j594tw9wpgft0zw/New1_0028.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله بیست و هشتم

  و نهم با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/ap0676da4jcp09g/New1_0029.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله بیست و نهم

  با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/mxt9wnmi7owwm7t/New1_0030.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله سی ام

  و یکم با لهجه بریتیش" href="http://www.mediafire.com/file/446k618oci8oviz/New1_0031.mp3" rel="nofollow" target="_blank">فایل صوتی جمله سی و یکم

   


  این مطلب تا کنون 12 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : فایل ,صوتی ,جمله ,بیست ,لهجه ,هفتم ,فایل صوتی ,صوتی جمله ,جمله بیست ,چهارم فایل ,هفتم فایل ,
  یادگیری زبان انگلیسی شماره 1

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر